Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) WWO s.r.o., IČ 07586434, DIČ CZ07586434, se sídlem Růžová 36, 69142 Valtice (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základěkupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícími a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajících, jakoži veškerá práva a povinnosti smluvních stran s kupní smlouvou související. Kupní smlouvou se rozumí i smlouva o zhotovení zboží na míru dle požadavkůkupujícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.wwo.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajících umístěné na adrese www.wwo.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy podnikatel jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pro účely těchto obchodních podmínek se za podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípaděosoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat výhradněv kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvěmají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek můžouprodávající jednostranněměnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. Objednávání zboží a uživatelský účet
2.1. Kupující může objednávat zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Na základěregistrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující po přihlášení vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), prostřednictvím kterého lze objednávat zboží a provádět další úkony s tím spojené.
2.2. Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správněa pravdivěvšechny potřebné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změněpovinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost jím uvedených údajů. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží a v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen „přístupové údaje“). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledněpřístupových údajůa chránit je před zpřístupněním třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nežjeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetněobchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetněkupní ceny nabízeného zboží. Kupní cena nabízeného zboží zahrnuje daňz přidané hodnoty a všechny související poplatky s výjimkou nákladůna doručení zboží kupujícímu, které jsou uvedeny zvlášť(viz. článek 3.2. obchodních podmínek). Kupní cena nabízeného zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tím není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálněsjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen s kupujícím kupní smlouvu uzavřít.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případědoručování zboží mimo území České republiky kupující nese veškeré náklady vynaložené prodávajícím, které jsou s takovým doručováním spojeny.
3.3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulářve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulářobsahuje zejména informace o:- objednávaném zboží (vybrané zboží „vloží“kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)- způsobu úhrady kupní ceny (kupující vybere požadovaný způsob úhrady)- způsobu doručení a nákladech spojených s dodáním zboží (kupující vybere požadovaný způsob doručení)(dále společnějen jako „objednávka“).
3.4. Kupující je povinen v objednávkovém formuláři úplně, správněa pravdivěvyplnit své osobní údaje a údaje potřebné pro doručování zboží. V případězboží zhotoveného na míru je kupující dále povinen správněa pravdivěvyplnit údaje potřebné pro zhotovení zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost všech údajůuvedených v objednávce a tyto údaje jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleněpo obdržení objednávky potvrdí její obdržení kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či v uživatelském účtu kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto oznámení se považuje za akceptaci objednávky dle čl. 3.6. obchodních podmínek.
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemněči telefonicky).
3.6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky (akceptace), ježje prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetněobchodních podmínek).
3.8. Kupující výslovněsouhlasí s použitím komunikačních prostředkůna dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředkůna dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující.
4. Kupní cena a platební podmínky
4.1. Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží kupující uhradí prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:a) platební kartou po internetu přes platební bránu PAYPAL, bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku až od převzetí od přepravce či v hotovosti při osobním odběru u prodávajícího.
4.2.Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.
4.3. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
4.5. V případězhotovení zboží na míru dle požadavkůkupujícího lze kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží uhradit pouze způsobem uvedeným bezhotovostně převodem či bezhotovostně kartou.
4.6. Vedle kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovnějinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.7.Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
 
4.4. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím nelze vzájemněkombinovat.
4.5. Na žádost kupujícího prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad –fakturu. Daňový doklad –fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podoběna elektronickou adresu kupujícího.
4.6. Prodávající není plátcem daněz přidané hodnoty.
5. Dárkové poukazy a slevové kódy
5.1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.
5.2. Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:
1.    není možné uplatňovat opakovaně;
2.    nelze vzájemně kombinovat.
5.3. Slevové kódy navíc není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, ledaže provozovatel výslovně uvede jinak.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.
5.5. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
5.6. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
5.7. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.
6. Odstoupení od kupní smlouvy
6.1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtěčtrnácti (14) dnůod převzetí zboží. To neplatí v případězhotovení zboží na míru, neboťse jedná o zboží zhotovené podle přání kupujícího a pro jeho osobu, a dále v případězboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodůjej není možné vrátit. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy je k dispozici na webové stránce.
6.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnůod odstoupení. Prodávající v takovém případěbez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnůod odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu kupní cenu na účet kupujícího, který je kupující povinen prodávajícímu písemněsdělit nejpozději při vrácení zboží. Kupující s tímto způsobem vrácení kupní ceny výslovněsouhlasí a prohlašuje, že mu tím nevzniknou žádné další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, nežnejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6.3. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, nežmu kupující zboží předá nebo dostatečněprokáže, že prodávajícímu zboží odeslal.
6.4. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, nežje nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu, pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečněspotřebováno.
6.5. V případě, že ze strany kupujícího nedojde k úhraděkupní ceny ani v dodatečné lhůtěpěti (5) dnůod splatnosti kupní ceny, má se za to, že prodávající od kupní smlouvy odstoupil a kupní smlouva se od počátku ruší, ledaže z jednání prodávajícího lze dovodit, že kupní smlouva i nadále trvá.
6.6. Veškeré náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, jakoži škodu způsobenou prodávajícímu, včetněsnížení ceny zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn jednostrannězapočíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.7. Je-li společněse zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
6.8 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladu na přepravu.
7. Přeprava a dodání zboží
7.1. Způsob doručení zboží vybírá kupující ze způsobůnabízených prodávajícím, není-li v kupní smlouvěstanoveno jinak. V případě, že je způsob doručení zboží smluven na základějiného požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení.
7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Poruší-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené s odstoupením a škodu vzniklou prodávajícímu je kupující povinen uhradit do pěti (5) dnůod doručení výzvy prodávajícího, přičemžprodávající je oprávněn tyto pohledávky jednostrannězapočíst na kupní cenu.
7.3. V případě, že je z důvodůna straněkupujícího nutno zboží doručovat opakovaněnebo jiným způsobem nežbylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s tím spojené.
7.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalůa zboží a v případějakýchkoliv závad je neprodleněoznámit dopravci. V případěporušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a že zboží převzal bez závad.
7.5 Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.
7.6 V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8. Odpovědnost za vady
8.1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecnězávaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nemá vady ve smyslu §2161 občanského zákoníku.
8.2. Kupující je povinen při převzetí zásilky od dopravce zkontrolovat stav dodávaného zboží. V případě, že zjistí jakékoli poškození zboží, musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do dvaceti čtyř(24) hodin od převzetí zásilky, a to e-mailem na adresu info@wwo.cz.
8.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady lze uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny Náměstí Svobody 15,691 42 Valtice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
9. Další práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.
9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetněobsahu, designu a fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude užívat programové vybavení ani další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, zasahovat do nich ani vykonávat jakoukoliv činnost, která by takové užívání nebo zásahy mohla umožnit jemu či třetím osobám.
9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je kupující oprávněn užívat jen v rozsahu, který nezasahuje do práv prodávajícího či třetích osob, a který je v souladu s jeho určením.
9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahůtřetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
10. Podmínky ochrany osobních údajů
10.1. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bodu 7 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Mgr. Petra Bártková, bytem Náměstí Svobody 15, 69142 Valtice (dále jen „správce“).
10.2 Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Náměstí Svobody 15, 69142 Valtice
Email: petra@wwo.cz
Telefon: 00420 605249243
10.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
10.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
10.5 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
10.6 Správce zpracovává Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
10.7 Zákonným důvodem zpracováním osobních údajů je
·      plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
·      oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
·      Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
10.8        Účelem zpracování osobních údajů je
·      vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
·      zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
10.9        Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
10.10 Správce uchovává osobní údaje
·      po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
·      po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
10.11Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby
·      podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
·      zajišťující služby provozování e-shopu (např. Shoptet, PayPal, Cloud, Zásilkovna, Česká pošta) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
·      zajišťující marketingové služby.
·      Zajišťující účetní zpracování dat
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb a paypal.
10.12    Za podmínek stanovených v GDPR máte
·      právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
·      právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
·      právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
·      právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
·      právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
·      právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
10.13    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
10.14 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s    podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.Zároveň čestně prohlašujete, že jsou tyto údaje správné a pravdivé, přičemž jste povinen/na bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o všech změnách svých osobních údajů.
10.14
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
10.15 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat, či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze zablokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.
11. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád
11.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.
11.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.
Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem
11.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Předmětu prodeje, nebo jeho opravou, případně aby Prodávající poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z Kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má Kupující též právo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí Kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Prodávající neprokáže opak.
11.4 Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na Zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání Zboží Kupujícímu; bylo-li Zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen Zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást Předmětu prodeje.
11.5 Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má Kupující právo na výměnu Zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud
a) reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo
b) nestanoví-li zákon jinak, Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad Předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí Předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.
11.6 Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Předmět prodeje byl řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Podnikatelem
11.7 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto Spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může Spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.
11.8 V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Předmětu prodeje, ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení odst. 8.5. Obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.
Společná ustanovení
11.9 Reklamaci lze uplatnit na adrese Náměstí Svobody 15, 691 42 Valtice v České republice. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
11.10 K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný Předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný a označit reklamovanou vadu Předmětu prodeje. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení Zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí Předmětu prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
11.11 Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.
11.12 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.
11.13 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností Zboží, z neodborného používání Zboží či chybné manipulace se Zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
11.14 Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.
11.15 Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje, je povinen Kupující nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že v případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.
11.16 Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním. 
12. Doručování
12.1. Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní stranědoručena písemně, a to dle volby odesílatele buďelektronickou poštou, osobněnebo doporučeněprostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12.2. Zásilka je doručena:- v případědoručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem)- v případědoručování osobněči prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem- v případědoručování osobněči prostřednictvím provozovatele poštovních služeb téžodepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípaděosoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít- v případědoručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnůod uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Kupní smlouva, jakoži práva a povinnosti smluvních stran při užívání webové stránky se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.
13.2. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, jehožsmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy ani obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základěživnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
13.4. Kupní smlouva včetněobchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podoběa není přístupná.
13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: WWO s.r.o., IČ 07586434, Růžová 36, 69142 Valtice
13.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Ve Valticích dne 1.1.2019
 
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
CO JSOU SOUBORY COOKIES
Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.
Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například: ke správné funkčnosti našich stránek, při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům, pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.
JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME
Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.
Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně: konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.
JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
V souladu se zákonem poskytujeme na zboží prodávané v internetovém obchodě www.wwo.cz záruku zásadně v délce 24 měsíců. Záruční lhůta vzhledem k povaze našeho zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím, přičemž se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem.
Na všechno naše zboží vydáváme daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.
Reklamační protokol Vám zašleme emailem bezprostředně po přijetí reklamace. Dále Vám bezodkladně po vyřízení reklamace vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace Vám vydáme také písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
O reklamaci rozhodneme do 5  pracovních dnů. Do této lhůty se však nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady (např. ke zhotovení znaleckého posudku, je-li zapotřebí). Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě s Vámi prosloužit.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny Vám bude příslušná platba dle Vaši volby vrácena převodem na bankovní účet.
Máte právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máte také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení . Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad a jejich označením (např. lepícím papírkem), které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.
Pro uplatnění reklamace prosím zašlete reklamované zboží na adresu: WWO s.r.o., Růžová 36, 691 42 Valtice. Spolu se zbožím je potřeba do balíčku přiložit kopii faktury a napsat vyjádření k vadám věci.